Logg inn
×

Logg inn

Dokumenter

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, og vil som hovedregel gjelde for alle brukere, uansett nasjon. For borgere utenfor Norge, vil valuta ikke være NOK.

Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer. Hvis du ikke godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen, inkludert eventuelle fremtidige endringer, kan du ikke bruke tjenesten.

Tjenestebeskrivelse

Virtual Private Network (VPN) er en tjeneste som gir individuelle brukere sikker tilgang til offentlige Internett-ressurser og (eller) private nettverk. VPN etablerer «sikker tunnel» mellom datamaskinen (e) og (eller) mobile enheten (e) og offentlige Internett-ressurser og (eller) privat nettverk (e), slik at ingen kan lese og/eller endre data som sendes eller mottas. Tjenesten realiseres bruk av digitale sertifikater i forbindelse med Internet Protocol -sikkerhet (IPSec). Teknologien muliggjør sertifikat godkjent tilgang og gir AES 256 bit kryptering av brukerens kommunikasjon. På den måten sikres at verken gratis offentlig Internett -leverandører eller Internet Service Provider (ISP) eller noen hackere i midten kan få tilgang til og lese/endre eller påvirke den trafikk du produserer. Fordelen med teknologien er at den støtter nett- nivå peer godkjenning, data opprinnelse autentisering, dataintegritet, data konfidensialitet (kryptering), og replay beskyttelse, noe som gir enestående nivå av sluttbruker kommunikasjon sikkerhet.

Vilkår for bruk

Ved å bruke tjenesten (e ) samtykker du i at VPN tjenesten leveres for bruk utelukkende for å sikre og beskytte kommunikasjon. Videre samtykker du at du ikke vil bruke tjenesten til noe formål som er ulovlig eller forbudt ved Norsk lov. Ved bruk av tjenesten (e) samtykker du videre i:
• Du er over 18 år og er privatperson eller over 18 år og tegner juridisk kvalifisert foretak.
• Du må ikke endre, tilpasse, hacke, kopiere, reprodusere, selge, videreselge, re-distribuere eller utnytte noen del av tjenesten.
• Du vil beskytte din VPN-tilgang, samt dens komponenter (programvare, mottatte digitale sertifikat(er) eller sikkerhetskort) fra enhver uautorisert bruk av andre.
• Du skal ikke bruke denne tjenesten til ulovlige aktiviteter eller bruk på måter som kan sverte, misbruke, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred osv.) for andre, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe denne tjenesten eller forstyrre andre brukeres glede av denne tjenesten.

Priser, betalinger og vilkår

Prisen for tjenesten er regulert ved bestilling. Prisen er oppgitt i NOK og vil være å forstå som inkl. mva. dersom bestiller er privatperson og er bosatt i Norge, og som eks mva. dersom du er bosatt i annet land en Norge, eller dersom det er et foretak som er bestiller. Om det er et foretak som bestiller og betaler, men en privat som skal bruke det, vil priser være å forstå som eks mva.

Foretak kan etter forutgående kredittvurdering får faktura tilsendt på tjenesten. Slik fakturering vil ha en betalingsfrist på 14 dager fra fakturadato. Hver faktura vil bli belastet med et behandlingsgebyr på 80,- kr. Ved bruk av e-faktura, epostfatura, avtalegiro blir dette beløpet halvert. Gebyr for forsinket betaling i hht lovens maksimale satser.

Prisene våre kan reguleres i hht konsumprisindeks årlig, samt når det kommer tillegg eller endringer i avgifter.

Tjenesten betales på forskudd, enten per måned, kvartal, halvårlig eller årlig. Du kan slutte å bruke tjenesten når som helst starte fra neste betalingsperiode, som er basert på ingått avtale. Tjenesten vil være tilgjengelig til utgangen av perioden det er betalt for. Betalingen for inneværende periode blir ikke refundert. Hvis du har betalt or ett år og du sier opp tidligere, vil du få refundert penger. Vi vil da beregne prisen du skulle betalt etter pris som om det var mnd fakturering. Overskytende blir refundert.

For borgere bosatt i land utenfor Norge, vil det gjelde annen valuta, priser vil fremkomme på bestillingssiden, og vil variere hvor i verden du befinner deg. Vi tilbyr i hovedsak følgende valuta: NOK, USD, EURO og RU

Bruk av kredittkortinformasjon

Kredittkort betalinger behandles i sanntid av autorisert og godkjente institusjoner, slik som PayPal, Teller. Disse tilbyr internasjonal kort aksept og muliggjøre betaling med kort når du kjøper varer og tjenester via nettet. Kredittkort belastes umiddelbart.

Vi lagrer ikke dine kredittkortopplysninger , og vi lagrer ikke oversikt over dine kredittkort. Dersom behovet for en tilbakebetaling oppstår, vil eventuelle krediteringer direkte til ditt kredittkort skje via de av våre partnere du har benyttet ved betaling (for eksempel PayPal, Payex, Nettaxept).

Endringer i tjenesten og bruksvilkår

iVPN forbeholder seg retten til å endre eller avslutte tjenesten midlertidig eller permanent med en måneds varsel. iVPN tar forbehold om å stenge tjenestene helt dersom det kommer myndighetspålagte krav som vil krenke kontoeiere, brukere på en utilbørlig måte. Dersom slikt skulle inntreffe vil varslingsfristen på en måned ikke gjelde. Vi vil da uansett varsle deg om slikt. Din bruk av iVPN tjenester utgjør en løpende og bindende aksept av disse vilkårene, inkludert eventuelle endringer som iVPN gjør. Endringer i vilkår vil ikke være bindene for løpende kontoforhold før en måned etter at de er publisert på websiden. Ved vesentlige endringer i vilkår vil ingen av partene være budet av avtalen etter utløp av fristen.

Upassende oppførsel

Vi forbeholder oss retten til å stenge ned tjenesten, helt eller delvis. Slik nedstenging kan være begrunnet i brudd på nettnøytralitet, brudd på Norsk lov, eller at tjenesten misbrukes. iVPN bestemmer hva slikt misbruk er, men eksempler på dette kan være: utsendelse av spam, virus, spredning av destruktivt innhold. Videre vil fks bidrag til distribusjon av «ikke eget-produsert materiale» være å anse som misbruk. Hacking, forsøkt på slik, avlytting av annen trafikk, eller forsøk på slikt er også eksempler på misbruk.

Dersom vi stenger ned en konto på bakgrunn av punktet ovenfor, har ikke kontoeier krav på refusjon av forhåndsbetalt avgift.

Sikkerhet og personvern

iVPN setter sikkerheten høyt. Vi har innført en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot innsyn fra uvedkommende og mot ulovlig tapping, ødeleggelse eller skade. Vår policy er at vi ikke deler informasjon om deg med tredjeparter.

Vi bruker følgende tekniske løsninger for å beskytte dine data:

«Software del» løsninger. For å ivareta sikkerheten, bruker vi en rekke mekanismer for å beskytte din forbindelse og trafikk, for eksempel 256-bit Advanced Encryption Standard og IPSec-teknologi. Vi har også fysisk mekanisme for å sikre at selv i tilfelle at serveren vår blir hacket, vil sluttbrukeren`s digitale sertifikater fortsatt være beskyttet og derfor ikke kan brukes av hackere til å lese/endre og eller kompromittere din kommunikasjon.

«Hardware del» løsninger. Våre servere er fysisk plassert på sikkert sted. Området og bygningene har adgangskontroll og videoovervåkning systemer. Det bør bemerkes at fysisk tilgang til våre servere og harddisker fra tredjeparter ikke vil kompromittere sluttbrukers informasjon, siden alle data er kryptert. Vi foretar jevnlig backup for å forhindre tap av data i tilfelle fysisk skade på utstyr.

iVPN logger sluttbrukernes kommunikasjon for periode på inntil 24 timer. Etter 24 timer har vi absolutt ingen måte å matche noen IP-adresser eller klokkeslett på bruk. Om en gyldig rettskjennelse ber om informasjon for aktiviteten til en bestemt ipadresse som skjedde mer enn 24 timer før, vil vi da varsle myndighetene om at vi ikke har slik informasjon.

Begrensning og Ansvar

Din bruk av tjenesten skjer på eget ansvar og rissiko. Ved bruk av tjenesten etableres det ikke noe ansvarsforhold mellom iVPN og bruker. Ved bruk av tjenesten skal du holde iVPN, dets eierselskap, styre og annet personell i selskapet skadesløs mot ethvert forhold.

iVPN har ikke rett til innsyn i trafikk som ikke er i direkte kommunikasjon med iVPN. iVPN kan derfor heller ikke ta ansvar for innholdet av denne trafikken. iVPN kan i visse unntakstilfeller skaffe seg innsyn i trafikken i overensstemmelse med regler gitt av Datatilsynet blant annet i tilfeller hvor det er grunn til å tro at trafikken er i strid med nasjonale og internasjonale regler eller hvor trafikken utgjør eller kan utgjøre et problem for iVPN eller andre som benytter nettet.

iVPN driver en direkte videreformidling av trafikk og i tilfeller hvor kunden selv drifter systemet er kunden selv ansvarlig for å sette opp den nødvendige sikring mot uønsket tilgang fra utenforstående. I tilfeller hvor iVPN sikrer systemet vil det være iVPN alene som er administrator på systemet om ikke annet er avtalt i den enkelte avtale.

Eventuelle tvister som oppstår ved bruk av tjenesten og som kan føres til tredjepart gjennom bruk av Tjenesten, er ditt eget ansvar og må løses mot tredjepartene som er involvert.

Vi bruker en rekke mekanismer og teknologier for å sikre Tjenestetilbudet på 7×24×365 basis, herunder: sluttbrukers autentisering, data konfidensialitet og integritet.

Tjenesten kan i noen tilfeller bli utilgjengelig for bruk. Når slikt oppstår kan det skyldes ting utenfor iVPN`s kontroll. Slike tilfeller kan være tredjeparts feil, redusert (eller tap) av internett forbindelse, utstyr eller nettverksproblemer, begrensninger, forstyrrelser, signalstyrke osv. Tjenesten(e) kan da bli avbrutt, nektet, begrenses eller innskrenket. iVPN er ikke ansvarlige for tap av data eller lynmeldings beskjeder eller at mail ikke kan sendes eller leveres, blir forsinket eller feilsendt grunn av avbrudd eller ytelsesproblemer.

iVPN tilstreber å gi en uavbrutt og sikker tjeneste.

Vi har servicevindu mellom kl 24.00 og 06.00 (natt til mandag, og natt til torsdag) I disse periodene kan tjenesten bli avbrutt og i noen tilfeller utilgjengelig.

Om vår tjeneste er utilgjengelig utover 48 timer, får du neste mnd avgift refundert. For å få refundert mnd avgift må du melde kravet til oss på skjema som du finner på «min side» innen 14 dager etter at hendelsen intraff.

iVPN bestreber seg på å tilby høy båndbredde til våre brukere. Noen av våre tjenester har en maximal hastighet du kan forvente å få ved bruk av den abonnerte tjeneste.

Våre hastighetsklasser er estimater og ingen garanti. Det vil være den hastigheten på den aktuelle internett forbindelsen du bruker som vil være styrende for om abonnert hastighet kan oppnås.

Informasjon som vi samler inn fra deg (cookies)

Ved å besøke våre sider kan vi samle inn opplysninger som kan brukes bare for det formål å vise og tilpasse profilen til deg og å administrere din bruk av tjenesten og forbedre din opplevelsen av tjenesten.

Vi kan samle inn opplysninger gitt av deg. Din informasjon vil gjøre oss i stand til å gi deg tilgang til alle relevante deler av våre nettsteder og å levere de tjenester du etterspør. Det vil også gjøre oss i stand til å fakturere deg og til å kontakte deg om det er nødvendig. Vi vil også bruke informasjonen vi samler inn, slik at vi kan administrere, støtte, utvikle og forbedre våre tjenester. Vi samler inn følgende informasjon:

• Der det er hensiktsmessig kan vi registrere navn og versjon av programvaren for å sikre kompatibilitet med det bestemte produktet eller tjenesten som leveres.

• Vi vil logge din bruk på våre nettsider, slik at vi kan forbedre disse og eventuelt tilby deg mer målrettet innhold.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies), som er små mengder av informasjon som vi lagrer på din datamaskin. Våre servere vil tilby din maskin slike informasjonskapsler når du logger deg på nettstedet. Cookies gjør det enklere for deg å logge på og bruke nettsidene ved fremtidige besøk. Dette hjelper oss til å overvåke trafikken på nettstedet og for å tilpasse innholdet på nettstedet for deg. Du kan stille inn maskinen til å avvise cookies, i så fall, vil du ikke være i stand til å bruke enkelte funksjoner på nettstedene våre.

Bruk av informasjonen

Vi selger ikke og ( eller) deler din personlig informasjon til noen tredjepart.
Vi vil benytte den informasjon vi har til:
• Vi kan kontakte deg via telefon eller e-post i forhold til service kvalitet, tekniske problemer og andre problemer. Videre vil vi kunne kontakte deg vedrørende tjenesterelaterte saker og om vi har informasjon om endringer på vårt nettsted eller tjenester.
• Vi kan kontakte deg for å varsle om abonnementet utløper og tilby fornyelse og eller produktendring.
• I tillegg, med din tillatelse, kan vi kontakte deg via telefon eller e-post for å gi deg informasjon eller tilbud fra iVPN eller selskaper innenfor samme konsern.

Utlevering av informasjon/overdragelse av avtale

Informasjon som du deler med iVPN blir lagret på maskiner som står i Norge, og kan nås av våre ansatte som arbeider i Norge. I noen tilfeller vil våre representanter i andre land også ha adgang til denne informasjonen. Vi kan gi informasjon til tredjeparter (for eksempel slik som betaling systemer) som vi samarbeider med, for de formål som er opplagt for å kunne gjennomføre en handel eller til andre formål som er godkjent av deg.

Hvis vår virksomhet inngår et joint venture med eller selges til eller fusjonert med et annet selskap, kan informasjonen bli videreformidlet til våre nye forretningspartnere eller eiere. Land utenfor EØS-området har ikke alltid det samme personvern som Norge. Imidlertid vil vi alltid ta skritt for å sikre at tredjeparter er klar over det Norske regelverket og at de vil handle i samsvar med denne gjeldene regelverk. Mindre det er pålagt ved lov, vil vi ikke dele, selge eller distribuere noen informasjon du gir oss uten ditt samtykke.

Godkjennelse av vilkår

Installasjon av et digitalt sertifikat fra iVPN bekrefter at du har lest, forstått og akseptert disse vilkår.

Print Last ned PDF 75 KB